학습 요구사항
수업 진행 언어
예산 범위
선생님 국적
정렬기준
추천 순
우수 강사 순
새로운 강사 순
낮은 수강료 순
수업완료 순
리뷰 많은 순
추천 순
 • Kids/Adult | Pakigsulti
  🎓Nigradwar ug Communications sa La Salle University 👨‍🏫Kanhing magtutudlo sa college ug ESL Tutor sa 7+ ka tuig 🌟Radio DJ sa akong bakante na oras ug isa ka negosyante 🥂Trilingual kay abalo mag Bisaya, Tagalog ug English 💪Andam mutabang sa imuhang katuyoan sa pagkat-on
  더보기
 • Nakasuway nag tudlo
  5・
  👨🎓Nakahuman sa Unibersidad ng Bohol Pilipinas sa kurso nga pagka maestro👨🏫Lisensyadong Propesyonal nga maestro👉Naa nay kasinatian sa pagpanudlo of Cebuano nga pinulongan🙋♂️Nakahuman na og daghan nga leksyon sa Cebuanong pinulungan👄👨🏫 Motabang sa inyoha arun maka sulti og makabasa sa Cebuano nga pinulungan.
  더보기
 • Makigsulti nga Ingles
  ⭐️Nahuman sa kursong Bachelor sa Sekondarya Edukasyon nga panguna sa Araling Panlipunan ⭐Lisensyado nga magtutudlo ⭐️Magtutudlo sa eskuylahan sa sulud sa 2 ka tuig ⭐️Mosulti sa Bisaya, Tagalog, ug Ingles ⭐Angay alang sa mga nagsugod, tungatunga ug advans nga mga estudyante ⭐️Motabang kanimo nga makakat-on ug bag-ong sinultian
  더보기
 • 🗣️ PAKIG-ISTORYAIIBISAYA
  📍21 ka tuig nagpuyo sa Mindanao✨ 📍Lumad nga Bisaya 👍 📍Andam ko motudlo ug mga pulong nga Bisaya 🗣️ 📍Pakigtabi sa pinulongan nga Bisaya💬 📍Pagtabang sa pagpahanas sa maayo nga paglitok sa pinulongan nga Bisaya 🗣️
  더보기
 • Bata hangtud Tigulang
  5・
  * Nakatudlo sa publikong eskwelahan sulod sa 9 ka tuig *Matinabangun sa bata ug mupasayun sa leksiyon * Mutudlo ug tarung hangtud mkat-on ang bata hangtud sa iyang pagadako * Walay pilion kung kinsa ang tudluan * Malipayon ug ayaw pagduhaduha ug duol
  더보기

AI 강사 추천

원하는 조건을 선택하면, 30초 안에 가장 적합한 선생님을 찾아드립니다!

 • 🗣PAKIGTABI||Bata-Hamtong
  📌Gipanganak ug nagdako sa Pilipinas🇵🇭 📌 Maayo mutabi ang Cebuano😊 📌Tabangan ko ikaw sa sakto nga pagbasa sa mga pulong nga Cebuano aron mahimo kang maayo sa pakig-istorya sa laing tawo.
  더보기
 • Maayo mutudlo sa tanan
  * Adunay sakto nga kasinatian sa pagtudlo sulod sa 15 ka tuig * Makatudlo sa tanang klase nga estudyante * Adunay mga andam nga mga gamit sa pagtudlo para mahimong epektibo ug lingaw ang klase * Mutabang pagpalambo kahanas sa pagkat-on sa Ingles
  더보기

  AmazingTalker가 사랑받는 4가지 이유

  우수한 강사진

  세계 각국의 우수한 선생님들 중 내 마음대로 선택

  맞춤 화상 수업

  상담을 통해 본인에게 맞춤화된 일대일 수업을 온라인으로 진행

  1회 수업도 신청 가능

  내가 필요한 만큼만 신청 가능한 화상 수업

  자유로운 스케줄 조정

  선생님과 연락해 화상수업 시간을 자유롭게 조정

  AmazingTalker 이용 가이드

  1
  선생님 선택하기

  선생님의 프로필을 보고, 메시지를 통해 상담해요.

  2
  수강 신청하기

  원하는 시간을 선택하고, 수업을 신청해요.

  3
  화상수업

  휴대폰 혹은 PC에 ZOOM을 다운받아 학습해요.

  100%학습보장

  강의 불만족 시, 강사 무료 교체 또는 AT코인으로 환불가능

  다른 학생들의 요구

  나와 비슷한 수업 요청이 있는지 확인해보세요

  자주 묻는 질문

  왜 AmazingTalker로 화상세부아노어를 시작해야 하나요?


  AmazingTalker는 대만 최대 규모의 화상세부아노어 사이트로 화상과외 관련 사이트에서 매우 좋은 평가를 받고 있습니다. 특히 문법 과외, 어린이 과외, 시험 대비 과외, 원어민 세부아노어 과외 등 원하시는 어떠한 수업이든 AmazingTalker에서는 쉽게 찾아보실 수 있답니다.
  또한 모든 강의는 각 학생들의 수준과 목표에 맞춰서 진행되기 때문에 걱정하실 필요가 없습니다. 지루한 교과서식 공부에서 벗어나 나만을 위한 세부아노어수업을 찾고 싶으신가요? 그럼 24시간 언제 어디서나 가능한 AmazingTalker의 화상 세부아노어로 지금 바로 세부아노어공부를 시작해보세요!

  어느 나라 선생님께 세부아노어를 배워야 할까요?


  해당 언어로 수업을 진행하시는 선생님과 수업하는 것이 최고의 세부아노어공부 방법이겠지만, 단어나 문법이 부족하거나 아직 해당 언어로 듣고 말하는 것이 어려우실 경우에는 한국인 선생님과 1대1로 수업하시는 것 역시 추천드립니다. 반대로 해당 언어로 말할 기회가 부족하여 회화를 연습하고자 하신다면 원어민 선생님을 선택하시는 것을 추천드립니다.

  수강신청은 어떻게 하나요?


  학생이 원하는 수강료, 학습목표, 선생님의 경력 등을 구체적으로 선택하면 상세 검색 기능을 통해 보다 빠르게 자신에게 맞는 선생님을 찾으실 수 있답니다. 또한 [맛보기 수업]을 신청하시면 원래의 회당 수강료의 절반 가격으로 화상 세부아노어를 체험해보실 수 있답니다. 그래도 아직 원하는 선생님을 찾지 못하셨다면, 단 3분만에 AI를 통해 자신에게 적합한 선생님을 추천받으실 수 있습니다. AI가 추천해준 선생님의 [맛보기 수업]을 신청하여 세부아노어공부를 시작해 보세요!

  화상 세부아노어 과외와 세부아노어학원의 차이점은 무엇인가요?


  AmazingTalker의 수업은 모두 1대1로 진행되어 10명 이상이 함께 수업을 듣는 세부아노어학원과는 다릅니다. 1대1 화상 세부아노어 과외는 선생님과 학생의 소통을 최대로 끌어내며, 한 학생에게 충분한 연습시간과 세밀한 피드백을 제공하기 때문에, 학생의 세부아노어 실력을 최대로 향상시킬 수 있습니다. 이외에도 AmazingTalker의 화상 세부아노어 과외는 이동 시간을 절약해주기 때문에 학생들은 세부아노어공부를 매우 효율적으로 하실 수 있답니다.

  수강료는 얼마인가요?


  AmazingTalker의 화상 세부아노어 과외는 모두 월정액이 아닌 회당 수강료로 진행됩니다. 그렇기 때문에 중도에 수업을 듣지 못하게 되어도 문제가 되지 않습니다. 이 회당 수강료는 각각의 선생님이 직접 결정하며, AmazingTalker는 학생들이 좀 더 수월하게 수업을 선택할 수 있도록 AI를 통해 매 시간 화상 세부아노어 과외 시세를 계산하여 학생들에게 제공합니다.
  평균적으로 한국인 선생님의 시간당 수강료는 9500원~37000원 정도이며 원어민 선생님은 약 14000원~59000원입니다. 이를 토대로 본인이 선택한 선생님이 책정한 수강료가 적당하다고 생각하신다면 지금 바로 [맛보기 수업]을 신청해보세요!

  수업은 몇 회 정도 신청하는 것이 좋을까요?


  이 부분은 본인의 학습 필요량과 학습 목표에 따라 결정하실 수 있습니다. 면접 대비와 같이 단기간에 일회성 목표를 이루고자 하신다면 필요한 만큼의 수업만 수강하시면 되고, 장기적으로 세부아노어 실력을 향상하고자 하신다면 매주 일정한 시간에 학습을 진행할 수 있도록 수강하시면 된답니다. 특히 한번에 수업을 많이 구매하실수록 할인율이 높아지기 때문에 장기적으로 수강하시고자 하신다면 한번에 결제하시는 것을 추천드립니다.

  수강료는 어떻게 결제하나요?


  AmazingTalker의 학생들은 전 세계에 있기 때문에 본사는 신용카드 결제 방식을 지원하고 있습니다. 또한 학생들의 만족도를 보장하기 위해서 학생이 수업을 완료해야만 선생님에게 수강료를 지급합니다.

  더 궁금한 사항이 있다면 어떻게 하나요?


  Q&A를 누르면 해당 페이지로 이동해 키워드 검색으로 대부분의 궁금증을 해결할 수 있습니다. 키워드 검색으로 문제를 해결하지 못하신 경우, 사이트 우측 하단의 빨간색 원형 버튼을 누르시면 저희에게 메세지를 보내실 수 있습니다.

  강사를 선택할 시간이 없다구요?

  요구 사항을 적어주시면 저희가 골라드리겠습니다

  나를 위한 맞춤 선생님 고르기